صخره نوردی

NSP 065

نام محصول :صخره نوردی شش ضلعی (تکی)

ابعاد محصول : طول 5.70 متر * عرض 3.60 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 12 متر * عرض 10 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 


 

NSP 066

نام محصول :صخره نوردی شش ضلعی (دوقلو)

ابعاد محصول : طول 5.70 متر * عرض 4.10 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 12 متر * عرض 10 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 

NSP 067

 

نام محصول :صخره نوردی سه قلو

ابعاد محصول : طول 6.50 متر * عرض 6.50 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 7.50  * عرض 7.50  متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 

NSP 062

نام محصول :صخره نوردی مثلثی (تکی)

ابعاد محصول : طول 2.55 متر * عرض 2.40 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 5 متر * عرض 5 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 


 

NSP 063

نام محصول :صخره نوردی مثلثی (دوقلو)

ابعاد محصول : طول 7.25 متر * عرض 2.55 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 10.25 متر * عرض 5.55 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 


 

NSP 064

 

نام محصول :صخره نوردی مثلثی سه قلو

ابعاد محصول : طول 6.50 متر * عرض 6.50 * ارتفاع 2.40

ابعاد ایمنی محصول : طول 7.50  * عرض 7.50  متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 

NSP 061

نام محصول :صخره نوردی چوبی(به شکله 8)

ابعاد محصول : طول 1.80 متر * عرض 1.50 * ارتفاع 2.20

ابعاد ایمنی محصول : طول 5 متر * عرض 4 متر

مناسب برای سنین 5  تا 12 سال 

 

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)