بازی هرمی

 

هرمی  گردون طنابی

هرمی مخروطی طنابی

هرمی طنابی کوچک

هرمی طنابی  بزرگ