هرمی گردون

NSP 006

نام محصول:هرمی طنابی گردون

ابعاد محصول :قطر دایره پایین 2.20 متر. ارتفاع 3.5 متر   

ابعاد ایمنی:دایره ای به قطره 7  متر

مناسب برای سنین5  الی 12 سال

 


NSP 007

نام محصول:هرمی طنابی گردون کودکان

ابعاد محصول :قطر دایره پایین 2 متر. ارتفاع 2.5 متر   

ابعاد ایمنی:دایره ای به قطره 5  متر

مناسب برای سنین2  الی 5 سالNSP 008NSP 010

نام محصول:هرمی طنابی گردون 2 طبقه

ابعاد محصول :قطر دایره پایین 2.20 متر. ارتفاع 3.5 متر   

ابعاد ایمنی:دایره ای به قطره 7  متر

مناسب برای سنین5  الی 12 سال

 


NSP 0164

  

NSP 009

نام محصول:هرمی طنابی گردون 2 طبقه

ابعاد محصول :قطر دایره پایین 2.20 متر. ارتفاع 3.5 متر   

ابعاد ایمنی:دایره ای به قطره 7  متر

مناسب برای سنین5  الی 12 سال

 

(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)